Kannanotot

24.4.2023

Kannanotto Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien kvtes mukaisten kertapalkkioiden maksamiseen kesällä 2023

Arvoisat työnantajan edustajat

Haluamme tuoda esille vakavan huolen työnantajan välinpitämättömyydestä olla huomiomatta koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien toimeentulosta kertapalkkioiden maksatusaikatauluun liittyen.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien työsuhteeseen kuuluu pakollisena kesällä 30 päivän kesäkeskeytys. Kesäkeskeytys on useimmilla henkilöillä heinäkuussa. Koska kesäkeskeytyksen ajaksi henkilöillä ei ole työsopimuksessa palkanmaksua ja työsuhdetta, he joutuvat hakemaan työttömyyskassasta työttömyyskorvausta. Tämä on ainut toimeentulo heinäkuussa. Koulunkäyntiavustajat/ -ohjaajat ovat pääsääntöisesti osa-aikaisia työntekijöitä, joiden palkka on alle minimin. Tämä ammattiryhmä ei ole huomioitu pormestarin palkkakehitysohjelmassa.

Työttömyysrahaan vaikuttaa kaikki palkkatuloina saatavat tulot alentavasti. Kertapalkkiot rinnastetaan palkankorotuksiin ja otetaan sen perusteella mukaan työssäoloehtoon sekä sovitteluun. Osa-aikatyötä tekevälle maksettava korvaus on soviteltavaa tuloa ja se huomioidaan sovittelussa maksamisajankohdan tulona.

Ihmettelemme Helsingin kaupungin kanslian päätöstä olla huomioimatta tätä asiaa ja päätöstä maksaa kertakorvaukset samaan aikaan muun henkilöstön kanssa. Tiedämme, että on mahdollista maksaa tälle ammattiryhmälle eri aikaan esimerkiksi toukokuussa tai elokuussa.

Nyt työnantaja asettaa koulunkäyntiavustajat/koulunkäynninohjaajat eriasemaan. Koko muu kaupungin henkilöstö hyötyy näistä kertakorvauksista, mutta yksi ammattikunta kärsii toimeentulonsa puolesta. Haluamme tuoda esille pitovoiman, josta työnantaja toistuvasti puhuu. Tällä toimenpiteellä ei pitovoimaa ole.

Vaadimme työnantajalta vastausta tähän asiaan.

Helsingissä 24.04.2023

JHL133 Helsingin opetustoimen henkilöstö ry
hallituksen puolesta
Jenni Hirvonen, yhdistyksen puheenjohtaja

14.4.2023

Kannanotto Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen kehitysvammaisten oppilaiden oppilassijoituksiin kouluissa  

Arvoisa erityissuunnittelija ja perusopetuksen johtaja  

Olemme saaneet viestiä ja työssämme huomanneet Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen pidennetyn oppivelvollisuuden luokissa (poy) huolestuttavan suunnan. Luokille sijoitetaan yhä enemmän vaikeasti kehitysvammaisia toiminta-alueittain opetettavia (toi) oppilaita. Sijoituksissa ei huomioida lisääntyvän aikuisresurssin tarvetta.  Oppilaan valmius opiskella kevyemmän tuen poy ryhmässä ilman perusteellista tutustumista oppilaan kykyihin tuntuu puutteelliselta. Tämä on johtanut luokissa sujuvan arjen ja opetuksen kannalta kestämättömään tilanteeseen. Koulunkäynninohjaajien ja opettajien työhyvinvointia uhkaa väsyminen ja liiallinen venyminen.  

Toi oppilaat eivät ole itseohjautuvia arjen toiminnoissa, vaan vaativat jatkuvaa aikuisen vahvaa tukea ja ohjausta. Sanallinen ohjaaminen on usein haastavaa ja vaatii aikaa. Tästä syystä he tarvitsevat oman aikuisen koulupäivän ja iltapäiväkerhon ajaksi. Resurssi on pois poy luokan muilta oppilailta, jotka ovat oikeutettuja tukeen ja ohjaukseen päivän aikana.  

Toi oppilaat, erityisesti autistiset lapset, kuormittuvat helposti melusta ja ryhmässä olemisesta, joka pahimmillaan aiheuttaa vaaratilanteita kuormituksen purkautuessa väkivaltaisuutena ja levottomuutena. Näissä väkivaltaisissa tilanteissa joudutaan turvautumaan fyysiseen rajoittamiseen. Perusopetuslain mukaan koulunkäynninohjaaja ei saa rajoittaa fyysisesti oppilaita, joten opettaja joutuu keskeyttämään oppitunnin kiinnipitotilanteen sattuessa. Oppitunti keskeytyy kaikilta. Levoton ja haahuileva oppilas aiheuttaa muussa ryhmässä levottomuutta, joka johtaa oppituntien häiriöihin ja opetuksen katkeamiseen. Huomioitavaa on, että poy oppilailla on omia monenlaisia haasteita ja tuen tarvetta, joihin aikuisen on pyrittävä vastaamaan.  

Toi oppilaat noudattavat eri opetussuunnitelmaa kuin poy oppilaat. Käytännössä näiden kahden opetussuunnitelman samanaikainen opetus on opettajalle mahdotonta.  Opetusmateriaali on myös erilainen ja ei tue poy oppilaan oppimista. Koulunkäynninohjaajat ovat vastuussa toi oppilaiden päivän kulusta ja opetustuokioista opettajien opettaessa muuta luokkaa oppitunnilla. Poy luokassa koulunkäynninohjaajan pitäisi pystyä ohjaamaan oppitunnilla useampaa oppilasta samanaikaisesti. Käytännössä tämä ei toimi, vaan tuki ohjautuu ainoastaan toi oppilaalle. Toi oppilaat ovat usein enemmän hoidettavia kuin poy oppilaat esim. toi oppilaat ovat usein vaipoissa ja saattavat makailla lattialla jumiutuneina.  

Toi oppilaiden poy luokkaan sijoittamista perustellaan muun muassa mallioppimisella tai heidän hyötymisestään poy oppilaan esimerkistä. Todellisuudessa luokissa on huomattu, että mallioppimista tapahtuu myös toiseen suuntaan poy oppilaiden matkiessa toi oppilaita. Tästä on haittaa poy oppilaiden oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle. Perusteena toi oppilaiden sijoittamiselle on käytetty hyvää liikuntakykyä, tämä ei kuitenkaan ole ainoa ryhmässä toimimiseen tarvittava taito. Voisiko ajatella perustettavan toi luokkia, joihin ohjattaisiin liikuntakykyiset, mutta ryhmätyöskentelyyn vielä kykenemättömät oppilaat? Näin toi oppilaat saisivat sen aikuisresurssin, johon he ovat oikeutettuja. Nykyinen käytäntö ei palvele oppilaan oikeuksia oppia. Onko koulu paikka, johon oppilas säilötään vanhempien työpäivän ajaksi? Oppilassijoitteluun tulee käyttää riittävästi aikaa ja ennakointia. Nyt käytäntö vaikuttaa säästämiseltä ja epämääräisiltä päätöksiltä, joissa oppilaita sijoitetaan sinne missä tilaa sattuu olemaan, eikä kukaan hyödy tilanteesta. 

Luokkien kuormittava tilanne johtaa työntekijöiden väsymiseen, joka näkyy sairaspoissaoloina ja työhön sitoutumiseen huonontavasti. Tämä johtaa helposti työpaikan vaihtamiseen. Se ei tuo pitovoimaa nykyisiin työsuhteisiin eikä houkuttele uusia työntekijöitä. Kehitysvammaisten kanssa työskentely vaatii vahvaa käytänteiden ja oppilaiden tuntemusta. Vaihtuvat sijaiset aiheuttavat osaltaan oppilaissa levottomuutta ja rajojen kokeilua. Oppilaiden oikealla sijoittelulla vähennetään luokan kuormitusta ja parannetaan sitoutuneiden työntekijöiden pitovoimaa.  

Toivomme, että miettiessänne oppilassijoituksia lukuvuodelle 2023–2024 seuraavat asiat otettaisiin huomioon 

  • Oppilaan kyky ryhmässä toimimiseen ja paikallaan olemiseen kevyellä tuella, jotta koulusta ei tule vain säilömispaikka
  • Suunnittelussa yksilöllinen tutustuminen oppilaaseen ja hänen tukensa tarpeisiin
  • Alustavat kommunikaatiotaidot itsensä ymmärtämiseksi saamiseen  
  • Koulun tilat eriyttämiseen ja turvallinen ulkoilupiha 
  • Riittävä aikuisresurssi 
  • Joustavampia siirtoja mikäli huomataan, että oppilas ei hyödy luokkamuodosta 
  • Tutustuminen ja palavereita oppilaan tarpeista koulussa moniammatillisesti 
  • Tet-harjoittelu ja siirtymiset yleisillä kulkuvälineillä sekä retket eivät onnistu  
  • Elämäntaitoharjoitukset eivät onnistu 

Helsingissä 11.4.2023 

Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL ry 133 hallituksen puolesta  

Jenni Hirvonen
puheenjohtaja